Maps MIME types to SegmentInfos.

interface SegmentMap {
    [mimeType: string]: SegmentQualityMap;
}

Indexable

[mimeType: string]: SegmentQualityMap